Handelsbetingelser

 1. Generelt
  • Enhver aftale om salg, levering af produkter eller serviceydelser (herefter benævnt ”Salgsgenstanden”) fra orderstep ApS, CVR-nr. 39107457 (herefter benævnt ”Sælger”) til en aftager af Sælgers produkter eller serviceydelser (herefter benævnt ”Køber”) finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Salgs- og leveringsbetingelserne”).
 2. Aftalegrundlag
  • Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Sælgers tilbud, ordrebekræftelse(r) og databehandleraftale(r) det samlede aftalegrundlag om Sælgers salg og levering af produkter og serviceydelser til Køber (herefter benævnt ”Aftalegrundlaget”).
  • Salgs- og leveringsbetingelserne finder tillige anvendelse, hvis salg og levering alene sker på baggrund af ordre fra Køber.
  • Enhver fravigelse af Aftalegrundlaget skal aftales skriftligt mellem parterne.
 3. Tilbud
  • Sælgers tilbud til Køber er alene bindende for Sælger i 14 dage.
  • Tilbud fra Sælger skal accepteres skriftligt af Køber.
 4. Priser
  • Hvis leveringen ikke sker i overensstemmelse med et tilbud fra Sælger, men alene efter ordre fra Køber, leveres i henhold til Sælgers til en hver tid gældende prislister.
  • Alle priser er eksklusive moms, told og andre skatter og afgifter. Alle priser er endvidere eksklusive eventuel fragt og emballage.
 5. Betaling
  • Betaling skal ske senest 14 dage efter leveringen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.
  • Betaling skal finde sted via den betalingsmåde, der til enhver tid er angivet på fakturaen.
 6. ejendomsforbehold
  • Ejendomsretten forbliver hos Sælger idet der ydes en service på et system via Software as a Service (SaaS).
  • Køber gives adgang til systemet og kan benytte systemets funktionalitet i henhold til Aftalegrundlaget.
 7. Manglende eller for sen betaling
  • Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 3 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.
  • Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
  • Ved manglende betaling ud over 14 dage efter forfaldsdagen efter punkt 1 er Sælger berettiget til at hæve handlen, kræve forudbetaling for endnu ikke leverede produkter eller serviceydelser eller bringe almindelige misligholdelsesbeføjelser i anvendelse.
  • Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, hvis leveringen er udskudt på grund af Købers forhold.
 8. Levering
  • Levering sker via online medier (såsom mail, hjemmesider mv.), og salgsgenstanden anses for leveret, når der er givet Køber meddelelse om, at adgangen til Salgsgenstanden er klar.
 9. Forsinkelse med Salgsgenstanden
  • En overskridelse af leveringstiden med 7 dage grundet Sælgers forhold vil, i enhver henseende, blive betragtet som rettidig levering, og Køber kan ikke af den grund udøve nogen beføjelser over for Sælger.
  • Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Sælger er forhindret i at levere salgsgenstanden som følge af en arbejdskonflikt, der berører Sælgers produktion, brand, krig, vareknaphed, underleverandørs forsinkelse, strømsvigt eller lignende i Sælgers produktion samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger skal hurtigst muligt orientere Køber, hvis sådanne omstændigheder indtræder.
  • Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 6 måneder.
 10. Mangler ved Salgsgenstanden
  • Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af Salgsgenstanden fra Sælger.
  • Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
  • Hvis Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
  • Efter Sælgers valg vil mangler ved Salgsgenstanden blive afhjulpet eller omleveret for Sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke, er Køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
  • Har Køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Sælger, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
 11. Forsinkelse med købesummen
  • Betaler Køber ikke for en levering inden forfaldstid, er Sælger berettiget til at hæve handlen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Sælger er endvidere berettiget til at hæve andre eventuelle aftaler om salg med Køber, hvor salgsgenstanden endnu ikke er leveret.
 12. Sælgers ansvar
  • Sælgers eventuelle erstatningsansvar over for Køber er i alle tilfælde begrænset til DKK 30.000.
  • Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
  • Sælger hæfter ikke for Købers indirekte tab herunder driftstab og tab af avance.
 13. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
  • Sælger er berettiget til at overdrage samtlige af sine rettigheder og forpligtelser henhold til Salgs- og leveringsbetingelserne helt eller delvis til tredjemand.
 14. Lovvalg og værneting
  • Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor Sælger har værneting eller Sø- og Handelsretten efter Sælgers eget valg.